S T A N O V Y

„ Spolku SENTIČAN, z.s.“

 

Článek I

Název a sídlo spolku

Spolek SENTIČAN, z.s. (dále jen zapsaný spolek) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník. Má sídlo v Senticích na adrese: Sentice č. 191, PSČ 666 03. Spolek působí v České republice se zaměřením na území Sentic a jeho okolí. Spolek vykonává svou činnost v souladu se svými cíli.

 

Článek II

Účel spolku

 Spolek SENTIČAN, z.s. je dobrovolné, neziskové a nepolitické sdružení fyzických osob sdružující obyvatele, přátele, znalce a ochránce přírody a kulturních tradic za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování na podporu komunitně-kulturního života obce Sentice, podpora zapojování občanů do veřejného dění a rozvoje obce Sentice.

  

Článek III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

        a)   podpory a organizace občanských aktivit orientovaných na zlepšení kvality života, stavu, čistoty a vzhledu obce;

b)   ochrany přírody a krajiny;

c)   podpory volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele obce všech věkových kategorií, specifický důraz bude kladen na práci s dětmi a mládeží, práce se seniory;

d)   rozvíjení a kultivace občanského soužití mezi obyvateli všech věkových kategorii;

e)   podpory rozvoje kulturního života, ochrany kulturního dědictví a obnovy tradic v Senticích;

f)    realizace informační, poradenské a publicistické činnosti zaměřené na informování občanů;

g)   organizace dobrovolných okrašlovacích, svépomocných a podpůrných aktivit;

h)   pořádání a organizování vzdělávacích, diskusních a společenských akci a vydávání publikací;

i)    podávání podnětů, žádostí a petic zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím a jednotlivcům;

j)    získávání finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.

 

Vedlejší činnost spolku

a)    vedlejší činnost spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikaní nebo jiné výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činnosti spolek používá především k podpoře hlavních činností spolku, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. Vedlejší činnost spolku je schválená výborem spolku.

b)    předmětem vedlejší činnosti spolku je provozování živnosti s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Hostinská činnost a Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

4.1. Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a je starší 18 let.

4.2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Tímto okamžikem vznikají práva člena     spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

4.3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

4.4. Práva člena spolku:

a) podílet se na praktické činnosti spolku;

b) být pravidelně informován o činnosti spolku;

c) účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů spolku;

e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

 

4.5. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli a posláním spolku;

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen;

d) platit členské příspěvky; 

e) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich činností.

 

4.6. Členství spolku zaniká:

a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku;

b) úmrtím člena;

c) zánikem spolku;

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy;

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

4.7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

.

4.8. Čestné členství:

a) výbor může udělit čestné členství fyzické i právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti spolku nebo o rozvoj případně propagaci obce,

b) s udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas,

c) čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze, ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku,

d) čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání členských schůzí, včetně možnosti hlasovat,

e) čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku,

 f) čestný člen je osvobozen od členských příspěvků.

 

4.9. Z členství vyplývá povinnost platit roční členský příspěvek 100,- Kč.

Článek V

Orgány spolku 

5.1. V čele spolku stojí předseda a místopředseda spolku, kteří jsou statutárními zástupci spolku a za spolek jednají každý samostatně. Předsedu a místopředsedu spolku volí členská schůze na období 1 roku.  

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

5.1.1.     Členská schůze

5.1.2.     Výbor spolku

 

 5.1.1. Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členské schůze spolku jsou základním místem setkávání jeho členů a jádrem života celého spolku. Členskou schůzi svolává a řídí předseda spolku. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže získalo nadpoloviční počet hlasů od přítomných členů. Každý člen spolku má na členské schůzi jeden hlas. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který je archiválií spolku.

 

Členská schůze zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok;

b) ze svého středu volí na dobu nejdéle 5 let členy výboru;

c) schvaluje rozpočet spolku, program činnosti spolku na příslušné období, hospodaření a roční účetní závěrku;

d) může přezkoumávat rozhodnutí výboru z hlediska jejich souladu se stanovami spolku a usneseními členské schůze;

e) rozhoduje o disponování s majetkem spolku;

f) rozhoduje o zrušení spolku;

g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;

h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních.

 

                                       5.1.2. Výbor spolku                                                  

Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy spolku a členů výboru. Maximální počet členů ve výboru je 9. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Jednání výboru svolává a předsedá mu předseda spolku, a to podle potřeby, nejméně však 3x ročně. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných na jeho jednání. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který zejména shrnuje všechna rozhodnutí výboru.

 

Článek VI

Zásady hospodaření a majetek spolku 

   6.1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

  6.2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a   sponzorské dary.

6.3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

6.4. Výplaty prostředků provádí hospodář spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

6.5. Veškeré získané prostředky budou využívány pouze pro účely spolku ve smyslu těchto stanov a zákona č. 89/2012 Sb.

6.6. Veškeré finanční toky jsou řádně evidovány a má je na starost člen s funkcí hospodář. Užití finančních prostředků je možné pouze k naplnění činnosti spolku včetně nezbytné úhrady nákladů vynaložených na činnost. Tuto kompletní a aktuální evidenci vede hospodář, který je povinen na každé schůzi umožnit ostatním členům spolku nahlédnout do údajů a dokladů vedených v evidenci.

6.7. Majetek, nabytý za doby trvání spolku je až do ukončení činnosti a likvidace majetkem spolku, nerozhodne-li členská schůze o tomto majetku jinak.

6.8. Za vypracování roční účetní závěrky odpovídá předseda nebo jím pověřený člen spolku a schvaluje ji členská schůze.

6.9. Členové neodpovídají svým majetkem za závazky spolku vůči třetím osobám.

6.10.Hospodář je oprávněn vybírat členské příspěvky a proplácet náklady spolku.

 .

Článek VII

Trvání spolku a úprava majetkových poměrů  

Spolek je právnickou osobou, která vzniká dnem registrace příslušným státním orgánem. Spolek je založen na dobu neurčitou. Na trvání spolku nemá vliv    přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Počet členů spolku             není nijak omezen, avšak musí být nejméně tři.

 

Článek VIII

Zánik spolku   

Spolek zaniká:

a)   v případě menšího počtu členů než tři,

b)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

c)   pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky rozdělen rovným dílem všem registrovaným spolkům se sídlem na území obce Sentice. Zánik spolku musí být oznámen rejstříkovému soudu.

 

Článek IX

Závěrečná ustanovení 

10.1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

10.2. Na obsahu těchto stanov se shodli všichni zakladatelé spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

 

Tato změna stanov byla schválena mimořádnou členskou schůzi spolku dne 22.5.2015.

PhDr. Miriam Jedličková, předsedkyně spolku.

Kontakt

Miriam Jedličková
Sentice 191
666 03

IČ: 03883922

+420 731 499 194

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode